เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 2595
เดือนนี้6,487
ทั้งหมด242,930

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีมอบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 จุดที่ 3 ศาลปู่ตา รูปปั้นเต่าใหญ่ ป่าชุมชนและทางเข้าหมู่บ้าน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 จุดที่ 2 วัดสว่างภิรมณ์ หมู่ที่ 1 , 2 , 9 และ 10
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลสามัคคีพัฒน ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 จุดที่ 1 จุดชมวิวและพักผ่อนสะพานดอนหลวงบ้านนาดอกไม้
กิจกรรมถ่ายภาพการสวมใส่ผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ "ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
30 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน. 0023.6/ 353ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ตอบข้อหารือจังหวัดสุพรรณบุรีในประเด็นตามที่มีประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 มี.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/5978 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
30 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๐๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักษภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๔ ไปรวมกับรุ่นที่ ๓
30 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/6016 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137
30 มี.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/ว 145 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. 2566 สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพ
30 มี.ค. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๐๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
28/03/2566
28/03/2566
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ตบ.
28/03/2566
28/03/2566
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
28/03/2566
28/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
27/03/2566
28/03/2566
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
28/03/2566
28/03/2566
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
27/03/2566
28/03/2566
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ