เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 27
เดือนนี้5,811
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)47,131
ทั้งหมด 266,551

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview14

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2567
ออกติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียก หมู่ที่ 7
ออกติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียก หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ออกติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียก หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2
ออกติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียก บ้านดอนทอย หมู่ที่ 3 บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6
ออกติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียก หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8
ออกติดตามการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียก
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
28 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๓๖๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การปรับลดเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบและค่าธรรมเนียมรายวิชาที่สอบ
28 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๓๖๐๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง คุณสมบัติ การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดและคุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓./ว ๗๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ชุดเล็ก)
23 ก.พ. 2567
ที่ สน 0023.5/ว73 ลงวันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เรื่องโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ .ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นในจังหวัดสกลนคร
23 ก.พ. 2567
ที่ สน0023.5/3487ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567เรื่องแจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
20 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๗๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดที่มีคุณสมบัติและประสงค์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ประจำปี ๒๕๖๗


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ