เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

สถิติ sitemap
วันนี้ 514
สัปดาห์นี้4,848
เดือนนี้21,178
ปีนี้254,136
ทั้งหมด482,858

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2565
ประชุมผู้ปกครองปี2565
ร่วมใจพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี พ.ศ. 2565 (รายนายประสิทธิ์ บุราณสาร อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 8)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2565
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
04 ก.ค. 2565
ที่ สน 0023.5/11332 ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
04 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/11337 ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 เรื่่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
04 ก.ค. 2565
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๓๒๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
04 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๗๒๗ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
01 ก.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว 216 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอยกเลิกแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง
01 ก.ค. 2565
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๒๔๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผุ้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
01/07/2565
04/07/2565
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กม.
04/07/2565
04/07/2565
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
04/07/2565
04/07/2565
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
กศ.
04/07/2565
04/07/2565
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา
กค.
04/07/2565
04/07/2565
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ.....
สน.คท.
30/06/2565
01/07/2565
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ