เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675account_box คณะผู้บริหาร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 093-3255861
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 093-3255861
account_box ฝ่ายสภา
account_box สำนักปลัด
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายทวี ศรีสูงเนิน
นิติกร
นายทวี ศรีสูงเนิน
นิติกร
นางสาวจิรัชยาพร มีธรรม
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจิรัชยาพร มีธรรม
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวธัญชนก คำชนะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวธัญชนก คำชนะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวนิลุบล วุฒิสาร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิลุบล วุฒิสาร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุดารัตน์ ทองส่งโสม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุดารัตน์ ทองส่งโสม
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.ส.ท.วิวัฒน์ ไอยะไกรษร
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
จ.ส.ท.วิวัฒน์ ไอยะไกรษร
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นายปัจจัย คุณบุราณ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายปัจจัย คุณบุราณ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสมยศ นามธิราช
ยาม
นายสมยศ นามธิราช
ยาม
นายสมภพ เทียนลา
เจ้าหน้าที่ป้องกันแะบรรเทาสาธารณภัย
นายสมภพ เทียนลา
เจ้าหน้าที่ป้องกันแะบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวเนตรนภา อัตศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
นางสาวเนตรนภา อัตศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
นางสาวอังคณา เจริญชัย
คนงานทั่วไป
นางสาวอังคณา เจริญชัย
คนงานทั่วไป
นายธวัตร์ แก้วฝ่าย
คนงานทั่วไป
นายธวัตร์ แก้วฝ่าย
คนงานทั่วไป
นางสาวศันสนีย์ กวานปรัชชา
คนงานทั่วไป
นางสาวศันสนีย์ กวานปรัชชา
คนงานทั่วไป
นายสุระพล บุญชาญ
นักการภารโรง
นายสุระพล บุญชาญ
นักการภารโรง
นายอุบล คำเกษ
คนสวน
นายอุบล คำเกษ
คนสวน
นายธุระกิจ คุณบุราณ
คนงานทั่วไป
นายธุระกิจ คุณบุราณ
คนงานทั่วไป
นายยอด แก้วฝ่าย
คนงานทั่วไป
นายยอด แก้วฝ่าย
คนงานทั่วไป
นางสาววันนิษา อุทำกา
จ้างเหมาบริการ
นางสาววันนิษา อุทำกา
จ้างเหมาบริการ
นายนนทวัฒน์ บุญรักษา
จ้างเหมาบริการ
นายนนทวัฒน์ บุญรักษา
จ้างเหมาบริการ
นายไชยณรงค์ สิงคาม
จ้างเหมาบริการ
นายไชยณรงค์ สิงคาม
จ้างเหมาบริการ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองคลัง
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกุสุมาศ บุญชาญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางกุสุมาศ บุญชาญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางกาญจนา ประสงค์ดี
นักวิชาการพัสดุ
นางกาญจนา ประสงค์ดี
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวภัทรา สำรองพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภัทรา สำรองพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนวพร คิดโสดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนวพร คิดโสดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกฤษณ์ ไชไมโย
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายกฤษณ์ ไชไมโย
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายประวิทย์ เพียรพจน์
นายช่างโยธา
นายประวิทย์ เพียรพจน์
นายช่างโยธา
นายนิรุต คิดโสดา
นายช่างเขียนแบบ
นายนิรุต คิดโสดา
นายช่างเขียนแบบ
นางสาวดวงพร คิดโสดา
คนงานทั่วไป
นางสาวดวงพร คิดโสดา
คนงานทั่วไป
นายอัคเดช งวงคำนาม
คนงานทั่วไป
นายอัคเดช งวงคำนาม
คนงานทั่วไป
นายวียะนัน คิดโสดา
คนงานทั่วไป
นายวียะนัน คิดโสดา
คนงานทั่วไป
นายพงษ์ผไท พวงเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
นายพงษ์ผไท พวงเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
account_box กองการศึกษา
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุทธิรักษ์ สิงห์ทองไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นายสุทธิรักษ์ สิงห์ทองไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางนวลละออง สำรองพันธ์
ครู
นางนวลละออง สำรองพันธ์
ครู
นางสาวเพ็ญโสภา เคนไชยวงค์
ครู
นางสาวเพ็ญโสภา เคนไชยวงค์
ครู
นายธนศิลป์ เปาวนา
ครู
นายธนศิลป์ เปาวนา
ครู
นางสมจิต ประสงค์ดี
ครู
นางสมจิต ประสงค์ดี
ครู
นายธีระพร สุขะ
ครู
นายธีระพร สุขะ
ครู
นางวิภาดา จุฬารมย์
ครู
นางวิภาดา จุฬารมย์
ครู
นางอำนวย คิดโสดา
ครู
นางอำนวย คิดโสดา
ครู
นางคนึงนิจ ชาเหลา
ครู
นางคนึงนิจ ชาเหลา
ครู
นางสาวนิภาพร พรมจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพร พรมจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุนิสา ไถนาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุนิสา ไถนาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ ศรีสมัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ ศรีสมัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไฉไล บุรีวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไฉไล บุรีวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนภาลัย เกษามา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนภาลัย เกษามา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายเตือนจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายเตือนจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายประเสริฐ พรห์มแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประเสริฐ พรห์มแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย พรหมแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายธวัชชัย พรหมแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางนงลักษ์ แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนงลักษ์ แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนันทิยา สารเนตร
คนงานทั่วไป
นางสาวนันทิยา สารเนตร
คนงานทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
-
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
-
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายชัยวัฒน์ แก้วฝ่าย
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยวัฒน์ แก้วฝ่าย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิขริน แก้วคำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิขริน แก้วคำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุมาลี วงดวงผา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุมาลี วงดวงผา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ.ส.ท.ชวัลวิทย์ พวงใบดี
นักวิชาการสาธารณสุข
จ.ส.ท.ชวัลวิทย์ พวงใบดี
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวมยุรี คุณบุราณ
คนงานทั่วไป
นางสาวมยุรี คุณบุราณ
คนงานทั่วไป
นางสาวจตุรพร นุประทุม
คนงานทั่วไป
นางสาวจตุรพร นุประทุม
คนงานทั่วไป
นายเรวัติ บุญชาญ
พนักงานขับรถขยะ
นายเรวัติ บุญชาญ
พนักงานขับรถขยะ
นายอุทัย เตียงไชย
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย เตียงไชย
คนงานประจำรถขยะ
นายจตุพล อัตศรี
คนงานทั่วไป
นายจตุพล อัตศรี
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 92
เดือนนี้ 4,195
เดือนที่แล้ว 4,821
ทั้งหมด 11,777