เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายธนภัทร คิดโสดา
รองนายกเทศมนตรี คนที่1
โทร : 098-2109580
นายเกรียงศักดิ์ เคนไชยวงค์
รองนายกเทศมนตรี คนที่2
โทร : 098-2423423
นายทรงเดช ไตรวงค์ย้อย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 064-5566225
นายคำพูน ไตรจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 096-3626981
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล
โทร : 0933255861
account_box ฝ่ายสภา
นายวิรัตร บุญชาญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 09-8585-5847
นายวิษณุ นาโควงค์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 08-5256-3260
นายคมชาญ บงค์บุตร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 09-3325-5861
นายพินัย แก้วฝ่าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1
โทร : 08-5757-0189
นายวารี คิดโสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1
โทร : 08-6037-0524
นายอนุศร พลเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1
โทร : 09-5125-1760
นายไพวัน ปังอุทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1
โทร : 06-5482-0452
นายศรีคาน ประสงค์ดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2
โทร : 06-1768-8161
นายลำไพ แก้วฝ่าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2
โทร : 08-7225-2060
นายจวง คุณบุราณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2
โทร : 08-3353-0536
นายเกรียติศักดิ์ พรมแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2
โทร : 06-1157-8225
นายมิตรชัย ผ่องใสศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2
นายธรา ศรีระวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต1
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
โทร : 09-3325-5861
ว่าง
รองปลัดเทศบาล ระดับต้น
โทร : -
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น
โทร : 09-3425-7676
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 06-2474-2442
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 09-1875-6321
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
โทร : 08-9279-5649
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
โทร : 09-8829-9359
นายสุระชัย แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
โทร : 097-3199471
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น
โทร : 09-3425-7676
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น
นายทวี ศรีสูงเนิน
นิติกรชำนาญการ
โทร : 08-7235-7790
นางสาวจิรัชยาพร มีธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 08-7234-7740
นางสาวธัญชนก คำชนะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 08-3360-0279
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปก/ชก
โทร : -
จ.ส.ท.วิวัฒน์ ไอยะไกรษร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
โทร : 085-5186709
นายสมภพ เทียนลา
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 092-8135463
นางสุดารัตน์ ทองส่งโสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 08-0191-9798
นายสมยศ นามธิราช
ยาม
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเนตรนภา อัตศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 08-3363-0199
นายยอด แก้วฝ่าย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอังคณา เจริญชัย
คนงาน
โทร : 09-9885-8397
นายธวัตร์ แก้วฝ่าย
คนงาน
นางสาวศันสนีย์ กวานปรัชชา
คนงาน
นายสุระพล บุญชาญ
นักการภารโรง
นายอุบล คำเกษ
คนตกแต่งสวน
นายธุระกิจ คุณบุราณ
คนงาน
นายนนทวัฒน์ บุญรักษา
จ้างเหมาบริการ
นายไชยณรงค์ สิงคาม
จ้างเหมาบริการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล
นางกาญจนา ประสงค์ดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
account_box กองคลัง
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 06-2474-2442
นายสงกรานต์ จันทร์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับต้น
นางกุสุมาศ บุญชาญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-9566-9265
นางสาวภัทรา สำรองพันธ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 08-7228-7935
นางสาวนวพร คิดโสดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 09-3478-2425
account_box กองช่าง
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 09-1875-6321
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น
โทร : -
นายประวิทย์ เพียรพจน์
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
โทร : 080-0047022
นายนิรุต คิดโสดา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นายพงษ์ผไท พวงเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายอัคเดช งวงคำนาม
คนงาน
account_box กองการศึกษา
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
โทร : 08-9279-5649
นายสุทธิรักษ์ สิงห์ทองไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
โทร : 08-7229-3977
นางลัดดา สำราญบึงแก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-7237-5496
นางนวลละออง สำรองพันธ์
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
โทร : 06-5169-9298
นางวิภาดา จุฬารมย์
ครู ศพด.บ้านดอนทอย-หนองสนุก
โทร : 08-7950-2709
นางอำนวย คิดโสดา
ครู ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมย์
โทร : 08-7215-7994
นายธีระพร สุขะ
ครู ศพด.บ้านโนนจำปา
โทร : 08-7227-9288
นางคนึงนิจ ชาเหลา
ครู ศพด.บ้านหนองสามขา
โทร : 08-0767-8694
นางสาวเพ็ญโสภา เคนไชยวงค์
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
โทร : 09-8107-1441
นายธนศิลป์ เปาวนา
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
โทร : 09-8239-0015
นางสุดารัตน์ ดรุณพันธ์
ครู ศพด.บ้านหนองผือ
โทร : 08-6463-7762
นางสาว นิดา แก้วศรีไตร
ครู ศพด.บ้านดอนทอย - หนองสนุก
โทร : 08-1799-8917
นางสายทอง แก้วบัวสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนทอย - หนองสนุก
โทร : 09-3409-2639
นายธวัชชัย พรหมแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายประเสริฐ พรห์มแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาพร พรมจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหนองผือ
นางสาวสุนิสา ไถนาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองผือ
นางสาวไฉไล บุรีวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนจำปา
นางนภาลัย เกษามา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดสว่างภิรมย์
นายเตือนจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างภิรมย์
นางนงลักษ์ แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหนองสามขา
นางสาวนันทิยา สารเนตร
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ ไชยราช
คนงานทั่วไป
นางดวงแก้ว พรหมแสง
จ้างเหมาดูแลเด็ก
นางสาวศิริรัตน์ คิดโสดา
จ้างเหมาดูแลเด็ก
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยปัญหา
จ้างเหมาบริการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระด้บต้น
โทร : 095-6631939
นายสัญญา พรหมเจริญ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ระดับต้น
โทร : 094-9714296
นายชัยวัฒน์ แก้วฝ่าย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : -
นางสาวสุมาลี วงดวงผา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิขริน แก้วคำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุระชัย แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
โทร : 097-3199471
จ.ส.ท.ชวัลวิทย์ พวงใบดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 09-7004-0913
นางสาวจตุรพร นุประทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเรวัติ บุญชาญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวมยุรี คุณบุราณ
คนงาน
โทร : 09-2270-8561
นายอุทัย เตียงไชย
คนงานประจำรถขยะ
นายจตุพล อัตศรี
คนงานประจำรถขยะ