messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หนังสือชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 54
ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศ กจ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดราชการของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 58
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ คัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2567 – 2/2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2558 โควต้าและวงเงินการเลื่อนขั้น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 68
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 368
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 61
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 60
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5