call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสำกัดของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการลามาสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file การกำหนดจำนวนครั้งการลาการมาสาย ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70