messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
ผลการดำเนินการประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 53
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity & Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 79
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 85
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ตามระบบ e-PlanNACC เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 178
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 320
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 329
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 335
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 324
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 310
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1