call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือรวม ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน พรบ.ความผิดทางละเมิด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 90 |
description คู่มือการลาพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 100 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52