messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
คู่มือ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 44 |
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 41 |
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 48 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 108 |
คู่มือ ประเมิน ITA Manual 2022 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47 |
คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็บบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
คู่มือการปฏิบัติงานเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
คู่มือการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปและเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
คู่มือการลาของพนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 153 |
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2