เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file คู่มือ ประเมิน ITA Manual 2022 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็บบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปและเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file คู่มือการลาของพนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file คู่มือ e-plannacc poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file คู่มือรวม ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 274 |
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2