call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

info ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ปลาร้า
รอปรับปรุง
การเลี้ยงปลานิล
รอปรับปรุง
ปลาตากแดดเดียว
รอปรับปรุง
ปลาส้ม
รอปรับปรุง
ผ้าฝ้ายย้อมคราม
1.กลุ่มอาชีพ/สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชื่อกลุ่ม.......ทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านถ้ำเต่า............................ สถานที่ตั้ง........๑๖๔......หมู่ที่..........๑...........บ้านถ้ำเต่า......... ชื่อผู้นำกลุ่ม........นางสมคิด......พรมจักร................................. e-mail…………………………………………………………………………. โทร.............๐๘๖-๒๔๑-๒๕๔๔............................................. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม..........ผ้าฝ้ายย้อมครามและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าสไบ ............................................................................ สถานที่จำหน่าย.......ที่กลุ่มและตามงานแสดงสินค้าของทางราชการและเอกชน.. 2.กลุ่มอาชีพ / สินค้า / ผลิตภัณฑ์ชุมชน (แนบรูปถ่าย) ชื่อกลุ่ม.......แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๙......... สถานที่ตั้ง........๓......หมู่ที่.........๙..........บ้านสามัคคี....................... ชื่อผู้นำกลุ่ม........นางพัชรินทร์.........แก้วฝ่าย.................................. e-mail…………………………………………………………….........……………. โทร.............๐๘๖-๒๒๕-๐๐๗๒............................................. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม..........ผ้าฝ้ายย้อมครามและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าสไบ.............................................................................. สถานที่จำหน่าย.......ที่กลุ่มและตามงานแสดงสินค้าของทางราชการและเอกชน...
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49