call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 09-8829-9359
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 09-8829-9359
จ.ส.ท.ชวัลวิทย์ พวงใบดี
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 09-7004-0913
จ.ส.ท.ชวัลวิทย์ พวงใบดี
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 09-7004-0913
นางสาวจตุรพร นุประทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจตุรพร นุประทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเรวัติ บุญชาญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเรวัติ บุญชาญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวมยุรี คุณบุราณ
คนงาน
โทร : 09-2270-8561
นางสาวมยุรี คุณบุราณ
คนงาน

โทร : 09-2270-8561
นายอุทัย เตียงไชย
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย เตียงไชย
คนงานประจำรถขยะ
นายจตุพล อัตศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายจตุพล อัตศรี
คนงานประจำรถขยะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60