messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองการศึกษา
นางอมราพร บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
โทร : 0626499493
นายสุทธิรักษ์ สิงห์ทองไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
โทร : 08-7229-3977
นางลัดดา สำราญบึงแก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-7237-5496
นางนวลละออง สำรองพันธ์
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
โทร : 06-5169-9298
นางวิภาดา จุฬารมย์
ครู ศพด.บ้านดอนทอย-หนองสนุก
โทร : 08-7950-2709
นางอำนวย คิดโสดา
ครู ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมย์
โทร : 08-7215-7994
นายธีระพร สุขะ
ครู ศพด.บ้านโนนจำปา
โทร : 08-7227-9288
นางคนึงนิจ ชาเหลา
ครู ศพด.บ้านหนองสามขา
โทร : 08-0767-8694
นางสาวเพ็ญโสภา เคนไชยวงค์
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
โทร : 09-8107-1441
นายธนศิลป์ เปาวนา
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
โทร : 09-8239-0015
นางสุดารัตน์ ดรุณพันธ์
ครู ศพด.บ้านหนองผือ
โทร : 08-6463-7762
นางสาว นิดา แก้วศรีไตร
ครู ศพด.บ้านดอนทอย - หนองสนุก
โทร : 08-1799-8917
นางสายทอง แก้วบัวสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนทอย - หนองสนุก
โทร : 09-3409-2639
นายธวัชชัย พรหมแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายประเสริฐ พรห์มแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาพร พรมจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหนองผือ
นางสาวสุนิสา ไถนาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองผือ
นางสาวไฉไล บุรีวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนจำปา
นางนภาลัย เกษามา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดสว่างภิรมย์
นายเตือนจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างภิรมย์
นางนงลักษ์ แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหนองสามขา
นางสาวนันทิยา สารเนตร
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ ไชยราช
คนงานทั่วไป
นางดวงแก้ว พรหมแสง
จ้างเหมาดูแลเด็ก
นางสาวศิริรัตน์ คิดโสดา
จ้างเหมาดูแลเด็ก
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยปัญหา
จ้างเหมาบริการ