call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

account_box กองการศึกษา
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08-9279-5649
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08-9279-5649
นายสุทธิรักษ์ สิงห์ทองไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นายสุทธิรักษ์ สิงห์ทองไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางลัดดา สำราญบึงแก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางลัดดา สำราญบึงแก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนวลละออง สำรองพันธ์
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
นางนวลละออง สำรองพันธ์
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
นางวิภาดา จุฬารมย์
ครู ศพด.บ้านดอนทอย-หนองสนุก
นางวิภาดา จุฬารมย์
ครู ศพด.บ้านดอนทอย-หนองสนุก
นางอำนวย คิดโสดา
ครู ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมย์
นางอำนวย คิดโสดา
ครู ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมย์
นายธีระพร สุขะ
ครู ศพด.บ้านโนนจำปา
นายธีระพร สุขะ
ครู ศพด.บ้านโนนจำปา
นางคนึงนิจ ชาเหลา
ครู ศพด.บ้านหนองสามขา
นางคนึงนิจ ชาเหลา
ครู ศพด.บ้านหนองสามขา
นางสาวเพ็ญโสภา เคนไชยวงค์
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
นางสาวเพ็ญโสภา เคนไชยวงค์
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
นายธนศิลป์ เปาวนา
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
นายธนศิลป์ เปาวนา
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
นางสุดารัตน์ ดรุณพันธ์
ครู ศพด.บ้านหนองผือ
นางสุดารัตน์ ดรุณพันธ์
ครู ศพด.บ้านหนองผือ
นางสาว นิดา แก้วศรีไตร
ครู ศพด.บ้านดอนทอย - หนองสนุก
นางสาว นิดา แก้วศรีไตร
ครู ศพด.บ้านดอนทอย - หนองสนุก
นางสายทอง แก้วบัวสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนทอย - หนองสนุก
นางสายทอง แก้วบัวสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนทอย - หนองสนุก
นายธวัชชัย พรหมแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายธวัชชัย พรหมแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายประเสริฐ พรห์มแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประเสริฐ พรห์มแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาพร พรมจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหนองผือ
นางสาวนิภาพร พรมจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหนองผือ
นางสาวสุนิสา ไถนาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองผือ
นางสาวสุนิสา ไถนาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองผือ
นางสาวไฉไล บุรีวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนจำปา
นางสาวไฉไล บุรีวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนจำปา
นางนภาลัย เกษามา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดสว่างภิรมย์
นางนภาลัย เกษามา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดสว่างภิรมย์
นายเตือนจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างภิรมย์
นายเตือนจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างภิรมย์
นางนงลักษ์ แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหนองสามขา
นางนงลักษ์ แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหนองสามขา
นางสาวนันทิยา สารเนตร
คนงานทั่วไป
นางสาวนันทิยา สารเนตร
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ ไชยราช
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ ไชยราช
คนงานทั่วไป
นางดวงแก้ว พรหมแสง
จ้างเหมาดูแลเด็ก
นางดวงแก้ว พรหมแสง
จ้างเหมาดูแลเด็ก
นางสาวศิริรัตน์ คิดโสดา
จ้างเหมาดูแลเด็ก
นางสาวศิริรัตน์ คิดโสดา
จ้างเหมาดูแลเด็ก
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยปัญหา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยปัญหา
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68