เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น
โทร : 09-3425-7676
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น
นายทวี ศรีสูงเนิน
นิติกรชำนาญการ
โทร : 08-7235-7790
นางสาวจิรัชยาพร มีธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 08-7234-7740
นางสาวธัญชนก คำชนะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 08-3360-0279
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปก/ชก
โทร : -
จ.ส.ท.วิวัฒน์ ไอยะไกรษร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
โทร : 085-5186709
นายสมภพ เทียนลา
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 092-8135463
นางสุดารัตน์ ทองส่งโสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 08-0191-9798
นายสมยศ นามธิราช
ยาม
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเนตรนภา อัตศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 08-3363-0199
นายยอด แก้วฝ่าย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอังคณา เจริญชัย
คนงาน
โทร : 09-9885-8397
นายธวัตร์ แก้วฝ่าย
คนงาน
นางสาวศันสนีย์ กวานปรัชชา
คนงาน
นายสุระพล บุญชาญ
นักการภารโรง
นายอุบล คำเกษ
คนตกแต่งสวน
นายธุระกิจ คุณบุราณ
คนงาน
นายนนทวัฒน์ บุญรักษา
จ้างเหมาบริการ
นายไชยณรงค์ สิงคาม
จ้างเหมาบริการ