เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น
โทร : 09-3425-7676
นางสาวมณีรัตน์ ขันทะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น
โทร : 0862195097
นายทวี ศรีสูงเนิน
นิติกรชำนาญการ
โทร : 08-7235-7790
นางสาวจิรัชยาพร มีธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 08-7234-7740
นางสาววิลาวัลย์ จามน้อยพรหม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
โทร : 0837398928
นายอู่ทอง อำนาจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0846399279
จ.ส.ท.วิวัฒน์ ไอยะไกรษร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
โทร : 085-5186709
นายสมภพ เทียนลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 092-8135463
นางสุดารัตน์ ทองส่งโสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 08-0191-9798
นายสมยศ นามธิราช
ยาม
นายนนทวัฒน์ บุญรักษา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเนตรนภา อัตศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 08-3363-0199
นายยอด แก้วฝ่าย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอังคณา เจริญชัย
คนงาน
โทร : 09-9885-8397
นายธวัตร์ แก้วฝ่าย
คนงาน
นางสาวศันสนีย์ กวานปรัชชา
คนงาน
นายสุระพล บุญชาญ
ภารโรง
นายอุบล คำเกษ
คนตกแต่งสวน
นายธุระกิจ คุณบุราณ
คนงาน
นายไชยณรงค์ สิงคาม
จ้างเหมาบริการ
นางสาวจตุรพร นุประทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนันทิยา สารเนตร
คนงานทั่วไป