call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 [11 มกราคม 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 [4 มกราคม 2565]
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ (กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องโรงเรียนผู้สูงอายุ) [28 ธันวาคม 2564]
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาผู้สูงอายุและกีฬาฟุตซอล ประจำปี ๒๕๖๔ [28 ธันวาคม 2564]
โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลสามัคคีพัฬฒนา [22 ธันวาคม 2564]
โครงการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต [22 ธันวาคม 2564]
โครงการส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [21 ธันวาคม 2564]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 จุดที่ 3 สะพานดอนหลวงข้ามแม่น้ำสงคราม บ้านนาดอกไม้ [26 พฤศจิกายน 2564]
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 [23 พฤศจิกายน 2564]
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ [19 พฤศจิกายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83