messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการชุมชนร่วมใจถังดักไขมันในครัวเรือน ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจถังดักไขมันในครัวเรือน ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา วัน อังคาร ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน โดยวิทยากร บรรยายเนื้อหา ดังนี้ - สถานการณ์น้ำเสีย/น้ำทิ้งและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน - กฏหมายเกี่ยวข้องที่ควรทราบ ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 - รูปแบบทางเลือกการจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งในครัวเรือน 1) การทำถังดักไขมันในครัวเรือน/ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน 2) การทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด 3) การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย 4) การทำ EM Ball
ผู้โพส : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม