เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ของงานทะเบียนราษฎรที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีทักษะ มีความชำนาญในการเป็นผู้ประสานงาน สามารถแนะนำแนวทางปฏิบัติในการติดต่องานกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นและส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การปกครอง ตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 50 คน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน โดยมีวิทยาจากที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ในการนี้มีท่านทรัพย์ ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
ผู้โพส : สำนักปลัด