call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565
รายละเอียด : เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในการใช้รถใช้ถนน และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้ถนนตามกฎจราจร ในเขตเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ในการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีการสนับสนุนสิ่งของ อาทิ เช่น น้ำดิื่ม กาแฟ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ผู้โพส : สำนักปลัด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73