ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนทอย และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมณ์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง