ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมณ์ ประจำเดือน เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง