ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนางทองใคร สุขะ - บ้านนายตึ๋ง แก้วฝ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง