ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง