ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโนนจำปาสามัคคี ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง