ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจำปาสามัคคี ประจำเดือน มกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง