ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรหัส420-58-0017,420-58-0018,420-62-0034จำนวน 3เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง