ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดลอกบ่อขยะใหม่และฝังกลบบ่อขยะเดิม พร้อมลงลูกรังตามคันดิน บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง