ชื่อเรื่อง : จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อจัดทำโครงการชุมชนร่วมใจถังดักไขมันในครัวเรือน ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง