ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง