call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 50