call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

account_box ฝ่ายสภา
นายวิรัตร บุญชาญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 09-8585-5847
นายวิรัตร บุญชาญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 09-8585-5847
นายวิษณุ นาโควงค์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 08-5256-3260
นายวิษณุ นาโควงค์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 08-5256-3260
นายคมชาญ บงค์บุตร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 09-3325-5861
นายคมชาญ บงค์บุตร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

โทร : 09-3325-5861
นายพินัย แก้วฝ่าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1
โทร : 08-5757-0189
นายพินัย แก้วฝ่าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1

โทร : 08-5757-0189
นายวารี คิดโสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1
โทร : 08-6037-0524
นายวารี คิดโสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1

โทร : 08-6037-0524
นายอนุศร พลเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1
โทร : 09-5125-1760
นายอนุศร พลเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1

โทร : 09-5125-1760
นายไพวัน ปังอุทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1
โทร : 06-5482-0452
นายไพวัน ปังอุทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 1

โทร : 06-5482-0452
นายศรีคาน ประสงค์ดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2
โทร : 06-1768-8161
นายศรีคาน ประสงค์ดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2

โทร : 06-1768-8161
นายลำไพ แก้วฝ่าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2
โทร : 08-7225-2060
นายลำไพ แก้วฝ่าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2

โทร : 08-7225-2060
นายจวง คุณบุราณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2
โทร : 08-3353-0536
นายจวง คุณบุราณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2

โทร : 08-3353-0536
นายเกรียติศักดิ์ พรมแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2
โทร : 06-1157-8225
นายเกรียติศักดิ์ พรมแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2

โทร : 06-1157-8225
นายมิตรชัย ผ่องใสศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2
นายมิตรชัย ผ่องใสศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 20