เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ที่ ๒๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ที่ ๒๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ที่ ๒๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ที่ ๒๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 5 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18 |
find_in_page สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
photo ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา 2565 (NO GIFT POLICY) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ที่มีลักษณะงานที่พิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
photo ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73 |
photo ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73 |
photo ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 66 |
1 - 20 (ทั้งหมด 131 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7