call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

account_box กองสวัสดิการสังคม
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสัญญา พรหมเจริญ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายสัญญา พรหมเจริญ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายชัยวัฒน์ แก้วฝ่าย
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยวัฒน์ แก้วฝ่าย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุมาลี วงดวงผา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุมาลี วงดวงผา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิขริน แก้วคำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิขริน แก้วคำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 22