messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระด้บต้น
โทร : 095-6631939
นายสัญญา พรหมเจริญ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ระดับต้น
โทร : 094-9714296
นายชัยวัฒน์ แก้วฝ่าย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : -
นางสาวสุมาลี วงดวงผา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิขริน แก้วคำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสังกา ศรีสมัย
จ้างเหมาบริการ