call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

account_box กองช่าง
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-1875-6321
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-1875-6321
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายประวิทย์ เพียรพจน์
นายช่างโยธา
นายประวิทย์ เพียรพจน์
นายช่างโยธา
นายนิรุต คิดโสดา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายนิรุต คิดโสดา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวอาทิตยา ไพสีขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอาทิตยา ไพสีขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์ผไท พวงเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายพงษ์ผไท พวงเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายอัคเดช งวงคำนาม
คนงาน
นายอัคเดช งวงคำนาม
คนงาน
นายวียะนัน คิดโสดา
คนงาน
นายวียะนัน คิดโสดา
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 29