call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล
โทร : 09-3325-5861
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล
โทร : 09-3325-5861
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 09-8829-9359
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 09-8829-9359
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 09-3425-7676
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร : 09-3425-7676
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-2474-2442
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 06-2474-2442
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-1875-6321
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 09-1875-6321
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08-9279-5649
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 08-9279-5649
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 09-8829-9359
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 09-8829-9359
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 09-8829-9359
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 09-8829-9359
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 66