messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
โทร : 09-3325-5861
นายอธิคม แก้วบุญเรือง
รองปลัดเทศบาล ระดับต้น
โทร : 0623415641
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับต้น
โทร : 09-3425-7676
นางกองมะณี คำมุล
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 06-2474-2442
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 09-1875-6321
นางอมราพร บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
โทร : 0626499493
นางพิญาดา ขันติยู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น
โทร : 09-8829-9359
นายสุรชัย แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
โทร : 097-3199471