call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

folder องค์กรแห่งการเรียนรู้
description แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ชง./ชก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
description แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
description แบบประเมินผลงาน (สำหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อเลื่อนระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
description แบบแสดงการรับผลงานที่ขอประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
description การเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
description แบบประเมินด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file แผนการจัดการความรู้/องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learnning organization) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo องค์กรแห่งการเรียนรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ว 692 การประเมินผลระบบแท่งพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file การกำหนดกลุ่นงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 151