messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder มาตรฐานการบริหารและการบริการ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 282
คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 295
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 308
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 300
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 339
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 316
คู่มือปฏิบัติ พรบ.ความผิดทางละเมิด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 307
คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 324
คู่มือปฏิบัติงาน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 398
คู่มือการใช้งานระบบจ่ายตรง สปสช. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 325
การเขียนทะเบียนประวัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 311
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 319
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 311
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 338
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 306
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 318
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 281
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | เปิดอ่าน : 303
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 293
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2560 | เปิดอ่าน : 290
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2