call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

folder มาตรฐานการบริหารและการบริการ
insert_drive_file มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file การเขียนทะเบียนประวัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบจ่ายตรง สปสช. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติ พรบ.ความผิดทางละเมิด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 11