messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 27
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 17