messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
info ข้อมูลพื้นฐาน
สัญลักษณ์หน่วยงาน....

ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ทำการเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านโนนจำปา ตำบลสามัคคีพัฒนา จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวอำเภออากาศอำนวย ๑๕ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร ๗๒ กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด ๗๗.๔๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๘,๓๙๐ ไร่ ทิศเหนือ จดตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จดตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก จดตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จดตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ระบบสาธารณูปการ/สาธารณูปโภค
การคมนาคม การคมนาคมมีถนนติดต่อกับอำเภอ ๒ เส้นทาง ระยะทางจากตำบลถึงอำเภอ ๑๕ กิโลเมตร แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ เป็นถนนลาดยาง ๑๐ กิโลเมตร ถนนลูกรัง ๕ กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่ง จากบ้านดอนทอยถึงอำเภออากาศอำนวย เป็นถนนลาดยางระยะทาง ๘ กิโลเมตร การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านติดต่อกับตำบลอื่น ๆ มีถนนติดต่อกันทุกหมู่บ้าน ส่วนมากจะใช้มอเตอร์ไซค์ สามล้อเครื่อง สำหรับการคมนาคม ติดต่อกับจังหวัดใช้รถโดยสารประจำทาง การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขย่อย ๑ แห่ง - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ (โทรศัพท์สาธารณะ) ๑๐ แห่ง การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง ๑๐ หมู่บ้าน แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย ๑๕ สาย - บึง ,หนองและอื่น ๆ ๕๔ แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย ๘ แห่ง - บ่อน้ำตื้น ๒๖ แห่ง - บ่อโยก ๒๘ แห่ง - ประปาหมู่บ้าน ๔ แห่ง
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝนเกือบทุกปี สภาพเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง ดินทราย ดินจืด ดินเปรี้ยว พื้นที่ เหมาะสำหรับการประมงน้ำจืด