call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

info สาสน์จากนายก
สาสน์จาก...นายก
ตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่ตัวแทนพี่น้องประชาชนในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา กระผมเองมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเปิด โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข เพื่อท้องถิ่นเป็น ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในโอกาสนี้ระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาและพนักงานจ้างทุกคนตั้งใจบริหารงานและปฏิบัติงานพร้อมกับพี่น้องประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาขึ้น กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในการดูแลรักษา และพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางนโยบายของกระผมที่ให้ไว้ว่า “ชุมชนมีความสงบสุขน่าอยู่ น่าอาศัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจัดการที่ดี”
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63